கருவி - ஷென்சென் சோஸ்லி தொழில்நுட்ப நிறுவனம், லிமிடெட்.